A Nagy Halloween Felmérés

Magyarország Első Halloween Felmérése


A Nagy Halloween Felmérés és sorsolási játékszabályzata

 1. A játék megnevezése

Nagy Halloween Felmérés 2017

 1. A felmérés és a játék szervezője

A Nagy Halloween Felmérés elnevezésű felmérés és nyereményjáték (továbbiakban „játék”) szervezője a Balloon World Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 267., cégjegyzékszáma: 01-09-685575, adószáma: 11965336-2-41) (továbbiakban „szervező”).

 1. A játék időtartama

A játék 2017. szeptember 10. napján 00 óra 00 perctől 2017. szeptember 30. napján 24 óra 00 percig tart.

 1. Nyeremények

A játék során a felmérésben résztvevők között a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:
- 1 db - 50 ezer forint értékű ajándékcsomag Halloween vagy Szilveszter témában, az Ünnepek Áruháza felajánlásával.

- 10 db 5 ezer forint értékű kupon az Ünnepek Áruháza felajánlásával.

A nyertes játékosok a fent felsorolt nyereményekből 1-1 darabra jogosultak.

 1. A játékban történő részvétel feltételei

A játékban kizárólag 16. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban ”játékos”) vehet részt, aki a játék 3. pontjában írt időtartama alatt:

- a felmérési kérdőívet pontról pontra megválaszolja a www.nagyhalloweenfelmeres.hu oldalon,

- regisztrál a felmérésbe a következő adatai megadásával: keresztnév, e-mail cím (a felmérésbe illetve a játékba történő regisztráció díjmentes),

- a regisztráció során a megfelelő mezők bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott adatainak az adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

A játék időtartama alatt egy játékos egy alkalommal jogosult regisztrálni az online felületen történő játékba.

Azon játékosok, akik a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a játékból. A szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a játékosok saját személyes adataik megadásával küldenek be a játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a játékos nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A játékosok a regisztrációjuk során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése) a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A felmérés kitöltését a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a szervező megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból kizárhatja. A játékban nem vehet részt a szervező, valamint a játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játékból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a szervezőnek okoztak.

 1. A felmérés, illetve a játék menete

A szervező a felmérésben, illetve játékban történő részvételt a felmérési adatlap teljes, valamennyi kérdésre adott válasz kitöltéséhez köti, melynek során minden, a felmérésben résztvevő játékos a www.nagyhalloweenfelmeres.hu weboldalon megtalálható Halloween-nel, annak szokásaival, körülményeivel összefüggő válaszait megadja.

 1. A felméréshez kapcsolódó sorsolás (játék) eredményhirdetése

A szervező a felméréshez kapcsolódó játék sorsolási végeredményét, azaz a véletlenszerűség elvének eleget téve elsőnek kisorsolt válaszadó és a következő, azonos módon kisorsolt 10 válaszadó nevét 2017. október 10-én hozza nyilvánosságra a www.nagyhalloweenfelmeres.hu weboldalán és közösségi oldalain.

 1. A nyertesek sorsolása

A sorsoláson részt vesz minden felmérésben részt vevő, aki a kérdőívet kitöltötte és keresztnevét, értesítési e-mail címét megadta, azaz regisztrált a válaszadás során. A sorsolás helyszíne a szervező irodája: 1037 Budapest, Bécsi út 267. 5. épület 1. emelet. A szervező a sorsoláson tartaléknyertest nem sorsol ki.

 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A nyeremények más személyre szabadon átruházhatóak, azonban készpénzre nem válthatóak, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos.

A szervező a nyertes játékosokat legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen. A játékosok az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes játékos köteles az értesítést 3 napon belül válasz emailben visszaigazolni. Amennyiben a nyertes játékos az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

A nyertes játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben a regisztrációja az 5. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül. A nyertes játékosoknak a nyereményt választás után (a fődíj esetében: Halloween parti csomag vagy Szilveszteri parti csomag) a szervező postai úton juttatja el a játékos által megadott magyarországi címre, vagy a játékos a nyereményt egy előre egyeztetett időpontban személyesen is átveheti a szervező irodájában. A tíz következő nyertes az Ünnepek Áruháza megrendelő rendszerén keresztül a webáruházból választhatja ki az egyenként 5000 forint bruttó értékű termékekből álló nyereményét. Amennyiben a nyertes a nyereménnyel egy időben további terméket rendel, annak fogyasztói árát ki kell fizetnie. A nyeremény szállítási költségre nem használható fel, tehát az igényelt szállítás díja a nyertest terheli.

Valamennyi nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes játékosok nem tesznek eleget, úgy ezen körülmény a szervező terhére nem róható. A szervező a nyeremény átvételére újabb, későbbi lehetőséget nem tud biztosítani.

A szervező kizárja a játékból azt a játékost, aki részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációján, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredő hibákért a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adózás és egyéb költségek

A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. A szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremény személyes átvétele esetén a szervező székhelyére történő oda- és visszautazás költsége a játékost terheli.

 1. Adatkezelés

A jelen felmérésben és játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a regisztráció során megadott adataikat.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 1. Vegyes rendelkezések

A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget vállal, a nyertes játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti. Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. Amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 1. Információ a szavazásról és a játékról

A szavazásról, a kategóriákról és a játékról részletes információk a www.nagyhalloweenfelmeres.hu/jatekszabalyzat weboldalon érhetők el.

Budapest, 2017. szeptember 09.